Miejskie Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Informacja o kontrolach III kw. 2016 r.

27.07.2016 r. – Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Delegatura w Słupsku – kontrola obejmująca spełnianie wymagań ochrony środowiska dla przebudowanego obiektu budowlanego – oczyszczalni ścieków w Chojnicach (dotyczy zmniejszenia odroczonej kary pieniężnej w kwocie 861.396 tys. zł wymierzonej decyzją DID.7061.2.2.2014.es)

 

Wyniki: nie stwierdzono naruszeń.

Wydanie decyzji nastąpi w terminie do dnia 15.08.2017 r. ze względu na złożoność zagadnienia polegającą na konieczności dokonania oceny, czy zrealizowane przedsięwzięcie usunęło przyczyny ponoszenia kar pieniężnych.

 

28-30.09.2016 r. – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – kontrola na zakończenie realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Chojnice” w siedzibie Miejskich Wodociągów i GZGK w zakresie prawidłowości realizacji projektu w obszarach: instytucjonalnym, rzeczowym, finansowo-księgowym oraz informacji i promocji.

 

Wyniki: kontrola potwierdziła wykonanie i rozliczenie inwestycji zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska.