Miejskie Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:

Miejskie Wodociągi spółka z o.o.
Plac Piastowski 27a
89-600 Chojnice

Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. wyznaczyły Inspektora Ochrony Danych, Panią Iwonę Kostecką z którą można skontaktować się poprzez e-mail iwona.kostecka@konsultan.pl lub pod numerem telefonu 729-057-573 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zgodnym z podpisaną umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 6 Ustawy z dnia 7.06.2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 poz. 328 ze zm.).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmy z którymi Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. ma podpisane umowy o współpracy.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator Danych Osobowych Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Ma Pan/Pani prawo w niesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub wykonania usługi.