Miejskie Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Informacja o kontrolach III kw. 2021 r.

25.11.2020 – Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku – zakres kontroli:
    1. Planowanie, monitorowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej.
    2. Zbieranie ścieków komunalnych.
    3. Oczyszczanie ścieków komunalnych i zagospodarowanie osadów ściekowych.
    4. Finansowanie zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych.
Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2020 r.

Wyniki: kontrola niezakończona


25.11.2020 – 26.05.2021  Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku – zakres kontroli:
    5. Planowanie, monitorowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej.
    6. Zbieranie ścieków komunalnych.
    7. Oczyszczanie ścieków komunalnych i zagospodarowanie osadów ściekowych.
    8. Finansowanie zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych.
Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2020 r.

Wyniki: wniosek o dokonywanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych
w formie i zakresie zgodnym z art. 62 ustawy prawo budowlane.

Dokument źródłowy


16.06.2021 r. – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – kontrola w zakresie nadzoru nad czynnikami szkodliwymi w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy – chemiczne czynniki szkodliwe dla zdrowia

Wyniki: nie stwierdzono nieprawidłowości.

Dokument źródłowy


14.09.2021 r. - Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Delegatura
w Słupsku – rozpoczęcie kontroli planowej w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

Wyniki: kontrola niezakończona