Miejskie Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000096396 postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS w Gdańsku.

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych (ustawa z dnia 15 września  2000 r. - Dz.U.2019.505 t. j. z dnia 15 marca 2019 roku).

Siedzibą Spółki jest miasto Chojnice.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Akt założycielski Spółki - plik w formacie pdf