Miejskie Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach

Stan majątku którym dysponuje Spółka zawarty jest w corocznym sprawozdaniu finansowym przesyłanym do KRS
i dostępnym na stronie: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df

Zobowiązania Miejskich Wodociągów Spółki z o.o.:

 • podatek od nieruchomości,
 • podatek rolny,
 • podatek od środków transportu,
 • dzierżawa gruntów,
 • opłata za korzystanie z gruntów,
 • opłaty stałe za usługi wodne,
 • opłaty zmienne za usługi wodne,
 • opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
 • abonament radiowy,
 • oplata za karty parkingowe,
 • opłaty skarbowe.

Pomoc publiczna: