Miejskie Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach

Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych i działalności w ramach gospodarki pozabudżetowej.

Miejskie Wodociągi Sp. z o. o. w zakresie wykonywania zleconych im zadań publicznych jak i prowadzonej działalności w ramach gospodarki pozabudżetowej, tryb swoich działań opierają o regulacje prawne wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów, a w szczególności o regulacje:

  • ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t. j. z dnia 15 marca 2019 roku);
  • ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U.2019.712 t. j. z dnia 17 kwietnia 2019 roku);
  • ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2019.1437 t. j. z dnia 1 sierpnia 2019 roku);
  • ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t. j. z dnia 26 czerwca 2019 roku);
  • ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505 t. j. z dnia 15 marca 2019 roku).

Ponadto tryb działania Spółki wynika bezpośrednio z postanowień zawartych w jej akcie założycielskim.