Miejskie Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach

Deklaracja dostępności


Miejskie Wodociągi spółka z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://wodociagichojnice.mojbip.pl.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2016-01-22.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-21.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


- Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

- Serwis zawiera także inne dokumenty w postaci załączników (DOC, XLS itp) które nie są poprawne formatowanie tak, by były one dostępne. Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

- Załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości pliku.

- Pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-21.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mieczysław Nalewaj, adres poczty elektronicznej mnalewaj@wodociagi.chojnice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 397 41 76. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


Miejskie Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach, Plac Piastowski 27a, 89-600 Chojnice

- Do budynku prowadzi jedno wejście. Biuro Obsługi Klienta oraz Kasa znajdują się we wspólnym pomieszczeniu na parterze budynku. Do tego pomieszczenia możliwy jest dostęp dla wózków poprzez korytarz. Pozostałe pomieszczenia znajdują się na piętrze, prowadzą do nich wewnętrzne schody. W budynku nie ma windy. W biurze obsługi klienta zastosowano interkomy.

- Przy wejściu umieszczony jest dzwonek oraz domofon.

- Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe w tym 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Z parkingu może korzystać każdy interesant.

- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

- Osoby słabo słyszące mogą skorzystać z dostępnej na terenie Spółki mobilnej pętli indukcyjnej, Urządzenie współpracuje z większością aparatów słuchowych. W celu skorzystania z urządzenia należy zgłosić taką potrzebę najlepiej telefonicznie i umówić się na konkretny termin wizyty.


Dostępność do tłumacza języka migowego


Osoby głuchonieme chcące załatwić sprawy/wnioski w Miejskich Wodociągach sp. z o.o. w Chojnicach, proszone są o zgłoszenie tego faktu, na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie winno zawierać wskazanie przez osobę głuchoniemą wybranej metody komunikowania się i może nastąpić:

- w formie pisemnej poprzez złożenie pisma w Sekretariacie Miejskich Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach,
- w formie mailowej na adres sekretariat@wodociagi.chojnice.pl
- poprzez skrzynkę ePUAP: /mwchojnice/SkrytkaESP
- faksem na nr 52 397 00 01

Pracownik Wodociągów skontaktuje się z osobą głuchoniemą (w sposób, który został przez nią wskazany) celem ustalenia terminu i miejsca wizyty.Załączniki


Raport o stanie zapewnienia dostępności na dzień 2021.01.01 - do pobrania plik w formacie pdf:
Raport o stanie...
Szczegóły pliku
Nazwa: Raport o stanie zapewnienia dostępności 2021.01.01.pdf
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-03-31 07:31:57
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Nalewaj Mieczysław
Rozmiar pliku: 0.07 MB MB
Rozszerzenie pliku: pdf