Miejskie Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach

Informacja o kontrolach III kw. 2015 r.

03-10.07.2015 r. – Urząd Skarbowy w Chojnicach – czynności sprawdzające w zakresie zasadności zwrotu podatku VAT za miesiąc maj 2015 r.

Wyniki: nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

02.09.2015 r. – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku – kontrola gospodarowania wodami na terenie przepompowni ścieków w Chojnicach w zakresie korzystania z wód i przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy „Prawo wodne”

Wyniki: brak uwag

 

29.09.2015 r. – Pomorski Wojewódzki Inspektor Sanitarny Delegatura w Słupsku – rozpoczęcie kontroli obejmującej przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. Planowany termin zakończenia kontroli: 30.10.2015 r.