Miejskie Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach

Informacja o kontrolach IV kw. 2020 r.

30.10.2020 r. - Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Delegatura w Słupsku – zakończenie kontroli przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska

Wyniki: nie stwierdzono naruszeń

Dokument źródłowy

 

25.11.2020 r. - Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku – zakres kontroli:
    1. Planowanie, monitorowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej.
    2. Zbieranie ścieków komunalnych.
    3. Oczyszczanie ścieków komunalnych i zagospodarowanie osadów ściekowych.
    4. Finansowanie zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2020 r.

Wyniki: kontrola niezakończona


08.12.2020 r. - Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Delegatura w Słupsku – kontrola na wniosek NIK w zakresie gospodarki odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych, w tym w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych oraz kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych i pozwoleniach zintegrowanych.

Wyniki: kontrola niezakończona