Miejskie Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach

Informacja o kontrolach I kw. 2021 r.

08.12.2020 r. – 13.01.2021 r. - Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Delegatura w Słupsku – kontrola na wniosek NIK w zakresie gospodarki odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych, w tym w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych oraz kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych i pozwoleniach zintegrowanych.

Wyniki: nie stwierdzono naruszeń

Dokument źródłowy