Miejskie Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach

Informacja o kontrolach IV kw. 2021 r.

 

14.09.2021 r. – 15.10.2021 - Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Delegatura
w Słupsku –  kontrola  w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

Wyniki:
Naruszenia:
    1) Eksploatacja instalacji z naruszeniem warunków decyzji – pozwolenia na wytwarzanie odpadów
    2) Przetwarzanie odpadów niezgodnie z posiadanym zezwoleniem – przekroczenie masy przetwarzanych odpadów
Wykroczenia:
    1) Eksploatacja instalacji z naruszeniem warunków decyzji – pozwolenia na wytwarzanie odpadów – pouczenie

 

16.11.2021 – Pomorski Wojewódzki Inspektor Sanitarny Delegatura w Słupsku – zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za stwierdzone w roku 2020 przekroczenie warunków zezwolenia na przetwarzanie odpadów, tj. komunalnych osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków ul. Igielska 15 w Chojnicach.
Wyniki:
Decyzja 56/I/2021 z dnia 14.12.2021:
1. Odstąpić od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej Miejskim Wodociągom Sp. z o.o. za stwierdzone w roku kalendarzowym 2020 przekroczenie warunków zezwolenia na przetwarzanie odpadów, tj. komunalnych osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków ul. Igielska 15 w Chojnicach określonych w decyzji Starosty Chojnickiego z dnia 30.03.2016 r. zmienionej decyzją z dnia 27.11.2017 r., tj. przekroczenie dopuszczalnej do przetworzenia ilości komunalnego osadu ściekowego.
2. Pouczyć spółkę o obowiązku przestrzegania warunków aktualnego zezwolenia na przetwarzanie odpadów uwarunkowanych decyzją Starosty Chojnickiego z dnia 30.03.2016 r.

 

08.12.2021 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Słupsku - rozpoczęcie kontroli w zakresie:
1.  Prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych
i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Wyniki: Kontrola niezakończona