Miejskie Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach

Informacja o kontrolach I kw. 2022 r.

 

11.01.2022 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Słupsku – zakończenie kontroli
w zakresie:
1.  Prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych
i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Wyniki: Wydano zalecenia pokontrolne w zakresie skorygowania składek finansowanych przez Budżet Państwa w latach 2016-2021, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z przypisu składek i odpisu składek w latach 2017-2019, skorygowania podstawy zasiłku chorobowego i macierzyńskiego w latach 2019-2021.

 

11.01.2022 – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chojnicach – kontrola dokumentacji związanej z użytkowaniem obiektu stacji zrzutu części stałych i sitopiaskownika
Wyniki: Odstąpiono od nałożenia mandatu za brak protokołu z kontroli okresowej 1-rocznej stanu technicznego, która nie została przeprowadzona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia
2020 r.