Miejskie Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach

Informacja o kontrolach II kw. 2022 r.

25.04.2022 – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach – kontrola urządzenia wodociągowego Funka – Chojnice w zakresie przestrzegania wymagań higieniczno – sanitarnych.
Wyniki: Nie stwierdzono nieprawidłowości

 

03.06.2022 – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Gdańsku – kontrola w celu ustalenia stanu faktycznego gospodarki wodno – ściekowej na oczyszczalni ścieków w Chojnicach.
Zakres kontroli:
    1) korzystanie z wód oraz ochrony zasobów wodnych
    2) przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne
    3) utrzymywanie wód oraz urządzeń wodnych

Wyniki: Nie stwierdzono nieprawidłowości