Miejskie Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach

Informacja o kontrolach III kw. 2022 r.

 

28.07.2022 – 05.08.2022 – Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku Delegatura Słupsk – kontrola obejmująca przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych
w zakresie ochrony środowiska, dotyczących instalacji do przetwarzania odpadów zlokalizowanej
w Chojnicach przy ul. Igielskiej 15    
Wyniki: Nie stwierdzono naruszeń.

 

22.08.2022 – Starostwo Powiatowe w Chojnicach, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa – oględziny instalacji powodującej uciążliwość na terenie oczyszczalni ścieków
w Chojnicach.

Wyniki: Brak uwag