Miejskie Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach

Informacja o kontrolach I kw. 2023 r.

 

02.02.2023 – 23.02.2023 – Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Gdańsku – kontrola w zakresie wprowadzania do obrotu nawozów oraz środków wspomagających uprawę roślin.
Wyniki: Nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń.
Wobec braku produktu gotowego odstąpiono od pobrania próbek środka poprawiającego właściwości gleby Orgleb.
Zobowiązano przedsiębiorcę do poinformowania WIORiN o zakończeniu procesu produkcyjnego i zamiarze wprowadzenia do obrotu prowadzonej produkcji środka poprawiającego właściwości gleby.

 

29.03.2023 – 31.03.2023 – PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach – przegląd pozwoleń wodno-prawnych  na pobór wód podziemnych dla potrzeb komunalnych miasta Chojnice z ujęć: Plac Piastowski 27a, Żwirki i Wigury, Lipowa, Funka, dla potrzeb technologicznych oczyszczalni ścieków, na odprowadzanie do Strugi Jarcewskiej oczyszczonych ścieków komunalnych

Wyniki: Brak protokołu z kontroli