Miejskie Wodociągi sp. z o.o. w Chojnicach

Informacja o kontrolach II kw. 2023 r.

 

13.04.2023 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach – kontrola sanitarna urządzenia wodociągowego Funka – Chojnice w zakresie oceny przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych

Wyniki: nie stwierdzono nieprawidłowości oraz naruszeń przepisów.
13.04.2023 r. -  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach – kontrola prowadzenia nadzoru nad czynnikami szkodliwymi w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy – szkodliwe czynniki biologiczne

Wyniki: nie stwierdzono nieprawidłowości oraz naruszeń przepisów.


17.05.2023 r. – Urząd Miejski w Chojnicach – kontrola poprawności sporządzania dokumentacji Stałego Dyżuru

Wyniki: nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń

 

17.05.2023 r. – Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Gdańsku – kontrola w zakresie wprowadzania do obrotu nawozów oraz środków wspomagających uprawę roślin.
Wyniki: Nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń.
Pobrano próbki środka poprawiającego właściwości gleby Orgleb.
Badania dokonała w dniach 18-24.05.2023  Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Warszawie.
Wyniki: Nie wykryto obecności Sallmonelli i nie stwierdzono obecności żywych jaj pasożytów jelitowych

 

01.06.2023 – 24.07.2023 – Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku Delegatura Słupsk – pozaplanowa kontrola interwencyjna obejmująca przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska
Sporządzono protokół oględzin oczyszczalni ścieków.
Wyniki: nie stwierdzono naruszeń